મકર રાશિ પરથી બાળકોના નામ (ખ,જ) | Makar Baby Names (K,J)

You Are Searching For The Makar Baby Names (K,J) । મકર રાશિ પરથી બાળકોના નામ (ખ,જ). મકર રાશિ પરથી પરથી બાળકોના નામ નીચે આપવામાં આવેલ છે. તો નીચે આપેલ આર્ટિકલ વાંચો. We are providing for name of the boys and girls name of the મકર rashi.

મકર રાશિ પરથી બાળકો ના નામ |  baby names from Makar Rashi

આપણા ભારતવર્ષમાં જ્યોતિષ વિદ્યાનું ઘણું જ મહત્વ છે, જ્યારે ઘરે દીકરી અથવા દીકરાનો જન્મ થાય છે ત્યારે સૌ પ્રથમ તો બ્રાહ્મણ પાસેથી તે દિવસની રાશિ જોવામાં આવે છે જેના દ્વારા તે દીકરી અથવા દીકરાનું નામ રાખવામાં આવે છે.
અહીંયાં મકર રાશિ માટે ખ,જ પરથી છોકરી તેમજ છોકરાઓના નામ (મકર Rashi Name Gujarati) આપેલા છે, જેનાથી તમે દીકરી તેમજ દીકરાનું નામ રાખી શકો છો.
આ પોસ્ટમાં કોઈપણ પ્રકારના ફેન્સી નામો દર્શિત કરવામાં આવ્યા નથી જેનું મહેરબાની કરીને ખાસ ધ્યાન રાખવું.

મકર રાશિ (Makar Rashi) વિશે થોડી જાણકારી :

સંસ્કૃત નામ :મકર
નામાક્ષર :ખ,જ
પ્રકાર :અગ્નિ મૂળભૂત-સકારાત્મક
ભાગ્યશાળી દિવસ/વાર :મંગળવાર
ભાગ્યશાળી રંગ :કિરમજી, લાલ

મકર રાશિ પરથી છોકરીઓના નામ

Makar rashi નામ | Makar rashi nam | Makar rashi girls name | Makar rashi પરથી છોકરીઓના નામ | ખ પરથી છોકરીઓના નામ | girls name from latter K | Makar rashi નામ બેબી | જ પરથી નામ છોકરી | મકર રાશી નામ લિસ્ટ | name list | Makar rashi name list | ખ,જ  પરથી નામ | ખ  પરથી નામ બેબી | જ  પરથી નામ girl | baby girl name rashi Makar |  ખ,જ અક્ષર મકર રાશિ નામ | ખ,જ પરથી નામ Girl | Makar RASHI NAME GUJARATI | Makar RASHI GUJARATI NAM.

મકર રાશિ પરથી છોકરીના નામ:-

મકર રાશિ પરથી બાળકોના નામ (ખ,જ) । Makar Baby Names (K,J)

 • કાવ્યા
 • જીયા
 • કાશવી
 • જાસ્મીન
 • ખુશી
 • જ્હાન્વી
 • કીર્તિ
 • જીયા
 • ક્રિશા
 • જ્યોતિ
 • કિયારા
 • જયા
 • કાવ્યા
 • જીયા
 • કાશવી
 • જાસ્મીન
 • ખુશી
 • જ્હાન્વી
 • કીર્તિ
 • જીયા
 • ક્રિશા
 • જ્યોતિ
 • કિયારા
 • જયા
 • કાવ્યા
 • જીયા
 • કાશવી
 • જાસ્મીન
 • ખુશી
 • જ્હાન્વી
 • કીર્તિ
 • જીયા
 • ક્રિશા
 • જ્યોતિ
 • કિયારા
 • જયા
 • કાવ્યા
 • જીયા
 • કાશવી
 • જાસ્મીન
 • ખુશી
 • જ્હાન્વી
 • કીર્તિ
 • જીયા
 • ક્રિશા
 • જ્યોતિ
 • કિયારા
 • જયા
 • કાવ્યા
 • જીયા
 • કાશવી
 • જાસ્મીન
 • ખુશી
 • જ્હાન્વી
 • કીર્તિ
 • જીયા
 • ક્રિશા
 • જ્યોતિ
 • કિયારા
 • જયા
 • કાવ્યા
 • જીયા
 • કાશવી
 • જાસ્મીન
 • ખુશી
 • જ્હાન્વી
 • કીર્તિ
 • જીયા
 • ક્રિશા
 • જ્યોતિ
 • કિયારા
 • જયા
 • કાવ્યા
 • જીયા
 • કાશવી
 • જાસ્મીન
 • ખુશી
 • જ્હાન્વી
 • કીર્તિ
 • જીયા
 • ક્રિશા
 • જ્યોતિ
 • કિયારા
 • જયા
 • કાવ્યા
 • જીયા
 • કાશવી
 • જાસ્મીન
 • ખુશી
 • જ્હાન્વી
 • કીર્તિ
 • જીયા
 • ક્રિશા
 • જ્યોતિ
 • કિયારા
 • જયા
 • કાવ્યા
 • જીયા
 • કાશવી
 • જાસ્મીન

મકર રાશિ પરથી છોકરાના નામ:-

Makar rashi નામ | Makar rashi nam | Makar rashi boys name | મકર રાશિ પરથી છોકરાના નામ | ખ પરથી છોકરાના નામ | boys name from latter K| Makar rashi નામ બાબો | જ પરથી નામ છોકરો | મકર રાશી નામ લિસ્ટ | name list | Makar rashi name list | ખ,જ પરથી નામ | ખ પરથી નામ બાબો | જ પરથી નામ boy | baby boy name Makar Makar |ખ,જ અક્ષર Makar rashi નામ | જ પરથી નામ બોય હિન્દુ | ખ,જ પરથી નામ 2023 | ખ,જ પરથી નામ boys | જ પરથી નામ બોય| મકર રાશી નામ 2023.

 • કુણાલ
 • જયડેન
 • કરણ
 • જય
 • ક્રિશ
 • જતીન
 • કાવ્યા
 • જય
 • કેશવ
 • જીવન
 • કિઆન
 • જયદેવ
 • કાર્તિક
 • જશન
 • કિશન
 • જયેશ
 • કેવિન
 • જય
 • કુણાલ
 • જયડેન
 • કરણ
 • જય
 • ક્રિશ
 • જતીન
 • કાવ્યા
 • જય
 • કેશવ
 • જીવન
 • કિઆન
 • જયદેવ
 • કાર્તિક
 • જશન
 • કિશન
 • જયેશ
 • કેવિન
 • જય
 • કુણાલ
 • જયડેન
 • કરણ
 • જય
 • ક્રિશ
 • જતીન
 • કાવ્યા
 • જય
 • કેશવ
 • જીવન
 • કિઆન
 • જયદેવ
 • કાર્તિક
 • જશન
 • કિશન
 • જયેશ
 • કેવિન
 • જય
 • કુણાલ
 • જયડેન
 • કરણ
 • જય
 • ક્રિશ
 • જતીન
 • કાવ્યા
 • જય
 • કેશવ
 • જીવન
 • કિઆન
 • જયદેવ
 • કાર્તિક
 • જશન
 • કિશન
 • જયેશ
 • કેવિન
 • જય
 • કુણાલ
 • જયડેન
 • કરણ
 • જય
 • ક્રિશ
 • જતીન
 • કાવ્યા
 • જય
 • કેશવ
 • જીવન
 • કિઆન
 • જયદેવ
 • કાર્તિક
 • જશન
 • કિશન
 • જયેશ
 • કેવિન
 • જય
 • કુણાલ
 • જયડેન
 • કરણ
 • જય
 • ક્રિશ
 • જતીન
 • કાવ્યા
 • જય
 • કેશવ
 • જીવન

મકર (ખ,જ)પર થી બેબી બોય (છોકરો) અને બેબી ગર્લ (છોકરી) માટે તમે પણ સારા સારા નામ કમેન્ટમાં સજેસ્ટ કરી શકો છો.

આ પણ વાંચો ધન રાશિ પરથી બાળકોના નામ (ભ,ધ,ફ,ઢ)

મકર રાશિ પરથી છોકરીઓના નામ:-

Makar rashi નામ | Makar rashi nam | Makar rashi girls name | Makar rashi પરથી છોકરીઓના નામ | ખ પરથી છોકરીઓના નામ | girls name from latter K | Makar rashi નામ બેબી | જ પરથી નામ છોકરી | મકર રાશી નામ લિસ્ટ | name list | Makar rashi name list | ખ,જ  પરથી નામ | ખ  પરથી નામ બેબી | જ  પરથી નામ girl | baby girl name rashi Makar |  ખ,જ અક્ષર મકર રાશિ નામ | ખ,જ પરથી નામ Girl | Makar RASHI NAME GUJARATI | Makar RASHI GUJARATI NAM.

 • કાવ્યા
 • જીયા
 • કાશવી
 • જાસ્મીન
 • ખુશી
 • જ્હાન્વી
 • કીર્તિ
 • જીયા
 • ક્રિશા
 • જ્યોતિ
 • કિયારા
 • જયા
 • કાવ્યા
 • જીયા
 • કાશવી
 • જાસ્મીન
 • ખુશી
 • જ્હાન્વી
 • કીર્તિ
 • જીયા
 • ક્રિશા
 • જ્યોતિ
 • કિયારા
 • જયા
 • કાવ્યા
 • જીયા
 • કાશવી
 • જાસ્મીન
 • ખુશી
 • જ્હાન્વી
 • કીર્તિ
 • જીયા
 • ક્રિશા
 • જ્યોતિ
 • કિયારા
 • જયા
 • કાવ્યા
 • જીયા
 • કાશવી
 • જાસ્મીન
 • ખુશી
 • જ્હાન્વી
 • કીર્તિ
 • જીયા
 • ક્રિશા
 • જ્યોતિ
 • કિયારા
 • જયા
 • કાવ્યા
 • જીયા
 • કાશવી
 • જાસ્મીન
 • ખુશી
 • જ્હાન્વી
 • કીર્તિ
 • જીયા
 • ક્રિશા
 • જ્યોતિ
 • કિયારા
 • જયા
 • કાવ્યા
 • જીયા
 • કાશવી
 • જાસ્મીન
 • ખુશી
 • જ્હાન્વી
 • કીર્તિ
 • જીયા
 • ક્રિશા
 • જ્યોતિ
 • કિયારા
 • જયા
 • કાવ્યા
 • જીયા
 • કાશવી
 • જાસ્મીન
 • ખુશી
 • જ્હાન્વી
 • કીર્તિ
 • જીયા
 • ક્રિશા
 • જ્યોતિ
 • કિયારા
 • જયા
 • કાવ્યા
 • જીયા
 • કાશવી
 • જાસ્મીન
 • ખુશી
 • જ્હાન્વી
 • કીર્તિ
 • જીયા
 • ક્રિશા
 • જ્યોતિ
 • કિયારા
 • જયા
 • કાવ્યા
 • જીયા
 • કાશવી
 • જાસ્મીન

મકર રાશિ પરથી છોકરાના નામ:-

Makar rashi નામ | Makar rashi nam | Makar rashi boys name | મકર રાશિ પરથી છોકરાના નામ | ખ પરથી છોકરાના નામ | boys name from latter K| Makar rashi નામ બાબો | જ પરથી નામ છોકરો | મકર રાશી નામ લિસ્ટ | name list | Makar rashi name list | ખ,જ પરથી નામ | ખ પરથી નામ બાબો | જ પરથી નામ boy | baby boy name Makar Makar |ખ,જ અક્ષર Makar rashi નામ | જ પરથી નામ બોય હિન્દુ | ખ,જ પરથી નામ 2023 | ખ,જ પરથી નામ boys | જ પરથી નામ બોય| મકર રાશી નામ 2023.

 • કુણાલ
 • જયડેન
 • કરણ
 • જય
 • ક્રિશ
 • જતીન
 • કાવ્યા
 • જય
 • કેશવ
 • જીવન
 • કિઆન
 • જયદેવ
 • કાર્તિક
 • જશન
 • કિશન
 • જયેશ
 • કેવિન
 • જય
 • કુણાલ
 • જયડેન
 • કરણ
 • જય
 • ક્રિશ
 • જતીન
 • કાવ્યા
 • જય
 • કેશવ
 • જીવન
 • કિઆન
 • જયદેવ
 • કાર્તિક
 • જશન
 • કિશન
 • જયેશ
 • કેવિન
 • જય
 • કુણાલ
 • જયડેન
 • કરણ
 • જય
 • ક્રિશ
 • જતીન
 • કાવ્યા
 • જય
 • કેશવ
 • જીવન
 • કિઆન
 • જયદેવ
 • કાર્તિક
 • જશન
 • કિશન
 • જયેશ
 • કેવિન
 • જય
 • કુણાલ
 • જયડેન
 • કરણ
 • જય
 • ક્રિશ
 • જતીન
 • કાવ્યા
 • જય
 • કેશવ
 • જીવન
 • કિઆન
 • જયદેવ
 • કાર્તિક
 • જશન
 • કિશન
 • જયેશ
 • કેવિન
 • જય
 • કુણાલ
 • જયડેન
 • કરણ
 • જય
 • ક્રિશ
 • જતીન
 • કાવ્યા
 • જય
 • કેશવ
 • જીવન
 • કિઆન
 • જયદેવ
 • કાર્તિક
 • જશન
 • કિશન
 • જયેશ
 • કેવિન
 • જય
 • કુણાલ
 • જયડેન
 • કરણ
 • જય
 • ક્રિશ
 • જતીન
 • કાવ્યા
 • જય
 • કેશવ
 • જીવન

FAQ’s Makar Baby  Name (K,J)

મકર રાશિમાં કોણ આવે છે?

હિંદુ રાશિચક્ર મુજબ મકર રાશિ એ દસમી રાશિ છે. તેનું લેટિન નામ મકર છે. આ રાશિ દ્વારા રજૂ કરાયેલ પ્રાણી બકરી છે.

મકર રાશિમાં કયા દેવતાનો જન્મ થયો છે?

શ્રવણ નક્ષત્ર મકર રાશિ અથવા મકર રાશિમાં ફેલાયેલું છે, અને સર્જક, ભગવાન વિષ્ણુ શાસક છે.

Conclusion

આ લેખ દ્વારા, અમે તમને Makar Baby Names (K,J)। મકર રાશિ પરથી બાળકોના નામ ખ,જ) સંબંધિત તમામ મહત્વપૂર્ણ માહિતી પ્રદાન કરી છે. જો તમને હજુ પણ કોઈપણ પ્રકારની સમસ્યાનો સામનો કરવો પડી રહ્યો હોય તો તમે કોમેન્ટ બોક્સ માં કોમેન્ટ કરી, સંપર્ક કરો અમે તમારી સમસ્યાનો ઉકેલ આપીશું.

આવી બીજી યોજના અને શૈક્ષણિક અપડેટ્સ માટે અમારી સાથે જોડાયેલા રહો. અમારી તમામ પોસ્ટ્સની સૂચના મેળવવા માટે અમારા WhatsApp ગ્રુપ સાથે જોડાઓ.

 

Leave a Comment

WhatsApp ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો