કન્યા રાશિ પરથી બાળકોના નામ (પ,ઠ,ણ) | Kanya Baby Names (P,T,N)

You Are Searching For The Kanya Baby Names (P,T,N) । કન્યા રાશિ પરથી બાળકોના નામ (પ,ઠ,ણ). કન્યા રાશિ પરથી પરથી બાળકોના નામ નીચે આપવામાં આવેલ છે. તો નીચે આપેલ આર્ટિકલ વાંચો. We are providing for name of the boys and girls name of the કન્યા rashi.

કન્યા રાશિ પરથી બાળકો ના નામ | baby names from Kanya Rashi

આપણા ભારતવર્ષમાં જ્યોતિષ વિદ્યાનું ઘણું જ મહત્વ છે, જ્યારે ઘરે દીકરી અથવા દીકરાનો જન્મ થાય છે ત્યારે સૌ પ્રથમ તો બ્રાહ્મણ પાસેથી તે દિવસની રાશિ જોવામાં આવે છે જેના દ્વારા તે દીકરી અથવા દીકરાનું નામ રાખવામાં આવે છે.
અહીંયાં કન્યા રાશિ માટે પ,ઠ,ણ પરથી છોકરી તેમજ છોકરાઓના નામ (કન્યા Rashi Name Gujarati) આપેલા છે, જેનાથી તમે દીકરી તેમજ દીકરાનું નામ રાખી શકો છો.
આ પોસ્ટમાં કોઈપણ પ્રકારના ફેન્સી નામો દર્શિત કરવામાં આવ્યા નથી જેનું મહેરબાની કરીને ખાસ ધ્યાન રાખવું.

કન્યા રાશિ (Kanya Rashi) વિશે થોડી જાણકારી :

સંસ્કૃત નામ :કન્યા
નામાક્ષર :પ,ઠ,ણ
પ્રકાર :અગ્નિ મૂળભૂત-સકારાત્મક
ભાગ્યશાળી દિવસ/વાર :મંગળવાર
ભાગ્યશાળી રંગ :કિરમજી, લાલ

કન્યા રાશિ પરથી છોકરીઓના નામ

Kanya rashi નામ | Kanya rashi nam | Kanya rashi girls name | Kanya rashi પરથી છોકરીઓના નામ | પ પરથી છોકરીઓના નામ | girls name from latter p | Kanya rashi નામ બેબી | ઠ પરથી નામ છોકરી | કન્યા પ,ઠ,ણ રાશી નામ લિસ્ટ | name list | Kanya rashi name list | પ,ઠ,ણ પરથી નામ | પ પરથી નામ બેબી | ઠ પરથી નામ girl | baby girl name rashi Kanya |  પ,ઠ,ણ અક્ષર કન્યા રાશિ નામ | પ,ઠ,ણ પરથી નામ Girl | Kanya RASHI NAME GUJARATI | Kanya RASHI GUJARATI NAM

કન્યા રાશિ પરથી છોકરીના નામ:-

કન્યા રાશિ પરથી બાળકોના નામ (પ,ઠ,ણ) । Kanya Baby Names (P,T,N)

 

 • પરી
 • પૂજા
 • પ્રીશા
 • પીહુ
 • પ્રીતિ
 • પ્રાચી
 • પલક
 • પારુલ
 • તન્વી
 • તાન્યા
 • ત્રિશા
 • તનિષા
 • નવ્યા
 • નયના
 • નિત્યા
 • નતાશા
 • પ્રીશા
 • પીહુ
 • પ્રીતિ
 • પ્રાચી
 • પલક
 • પારુલ
 • તન્વી
 • તાન્યા
 • ત્રિશા
 • તનિષા
 • નવ્યા
 • નયના
 • નિત્યા
 • નતાશા
 • પ્રીશા
 • પીહુ
 • પ્રીતિ
 • પ્રાચી
 • પલક
 • પારુલ
 • તન્વી
 • તાન્યા
 • ત્રિશા
 • તનિષા
 • નવ્યા
 • નયના
 • નિત્યા
 • નતાશા
 • પ્રીશા
 • પીહુ
 • પ્રીતિ
 • પ્રાચી
 • પલક
 • પારુલ
 • તન્વી
 • તાન્યા
 • ત્રિશા
 • તનિષા
 • નવ્યા
 • નયના
 • નિત્યા
 • નતાશા
 • પ્રીશા
 • પીહુ
 • પ્રીતિ
 • પ્રાચી
 • પલક
 • પારુલ
 • તન્વી
 • તાન્યા
 • ત્રિશા
 • તનિષા
 • નવ્યા
 • નયના
 • નિત્યા
 • નતાશા
 • પ્રીશા
 • પીહુ
 • પ્રીતિ
 • પ્રાચી
 • પલક
 • પારુલ
 • તન્વી
 • તાન્યા
 • ત્રિશા
 • તનિષા
 • નવ્યા
 • નયના
 • નિત્યા
 • નતાશા
 • પ્રીશા
 • પીહુ
 • પ્રીતિ
 • પ્રાચી
 • પલક
 • પારુલ
 • તન્વી
 • તાન્યા
 • ત્રિશા
 • તનિષા
 • નવ્યા
 • નયના
 • નિત્યા
 • નતાશા

કન્યા રાશિ પરથી છોકરાના નામ:-

Kanya rashi નામ | Kanya rashi nam | Kanya rashi boys name | કન્યા રાશિ પરથી છોકરાના નામ | પ પરથી છોકરાના નામ | boys name from latter P | Kanya rashi નામ બાબો | ઠ પરથી નામ છોકરો | કન્યા રાશી નામ લિસ્ટ | name list | Kanya rashi name list | પ,ઠ,ણ પરથી નામ | ઠ  પરથી નામ બાબો | પ  પરથી નામ boy | baby boy name Kanya Kanya |પ ઠ  અક્ષર Kanya rashi નામ | ઠ પરથી નામ બોય હિન્દુ | પ,ઠ,ણ પરથી નામ 2023 | પ ઠ ણ થી નામ boys | ણ  પરથી નામ બોય| કન્યા રાશી નામ 2023.

 • પ્રણવ
 • પાર્થ
 • પ્રથમ
 • પ્રતિક
 • પ્રણય
 • પ્રદીપ
 • પ્રકાશ
 • પવન
 • પંકજ
 • પ્રતિક
 • પ્રણવ
 • પાર્થ
 • પ્રથમ
 • પ્રતિક
 • પ્રણય
 • પ્રદીપ
 • પ્રકાશ
 • પવન
 • પંકજ
 • પ્રતિક
 • પ્રણવ
 • પાર્થ
 • પ્રથમ
 • પ્રતિક
 • પ્રણય
 • પ્રદીપ
 • પ્રકાશ
 • પવન
 • પંકજ
 • પ્રતિક
 • પ્રણવ
 • પાર્થ
 • પ્રથમ
 • પ્રતિક
 • પ્રણય
 • પ્રદીપ
 • પ્રકાશ
 • પવન
 • પંકજ
 • પ્રતિક
 • પ્રણવ
 • પાર્થ
 • પ્રથમ
 • પ્રતિક
 • પ્રણય
 • પ્રદીપ
 • પ્રકાશ
 • પવન
 • પંકજ
 • પ્રતિક
 • પ્રણવ
 • પાર્થ
 • પ્રથમ
 • પ્રતિક
 • પ્રણય
 • પ્રદીપ
 • પ્રકાશ
 • પવન
 • પંકજ
 • પ્રતિક
 • પ્રણવ
 • પાર્થ
 • પ્રથમ
 • પ્રતિક
 • પ્રણય
 • પ્રદીપ
 • પ્રકાશ
 • પવન
 • પંકજ
 • પ્રતિક
 • પ્રણવ
 • પાર્થ
 • પ્રથમ
 • પ્રતિક
 • પ્રણય
 • પ્રદીપ
 • પ્રકાશ
 • પવન
 • પંકજ
 • પ્રતિક
 • પ્રણવ
 • પાર્થ
 • પ્રથમ
 • પ્રતિક
 • પ્રણય
 • પ્રદીપ
 • પ્રકાશ
 • પવન
 • પંકજ
 • પ્રતિક
 • પ્રણવ
 • પાર્થ
 • પ્રથમ
 • પ્રતિક
 • પ્રણય
 • પ્રદીપ
 • પ્રકાશ
 • પવન
 • પંકજ
 • પ્રતિક

કન્યા

(પ,ઠ,ણ)પર થી બેબી બોય (છોકરો) અને બેબી ગર્લ (છોકરી) માટે તમે પણ સારા સારા નામ કમેન્ટમાં સજેસ્ટ કરી શકો છો.

 આ પણ વાંચો સિંહ રાશિ પરથી બાળકોના નામ (મ,ટ) 

કન્યા રાશિ પરથી છોકરીઓના નામ:-

Kanya rashi નામ | Kanya rashi nam | Kanya rashi girls name | Kanya rashi પરથી છોકરીઓના નામ | પ પરથી છોકરીઓના નામ | girls name from latter p | Kanya rashi નામ બેબી | ઠ પરથી નામ છોકરી | કન્યા પ,ઠ,ણ રાશી નામ લિસ્ટ | name list | Kanya rashi name list | પ,ઠ,ણ પરથી નામ | પ પરથી નામ બેબી | ઠ પરથી નામ girl | baby girl name rashi Kanya |  પ,ઠ,ણ અક્ષર કન્યા રાશિ નામ | પ,ઠ,ણ પરથી નામ Girl | Kanya RASHI NAME GUJARATI | Kanya RASHI GUJARATI NAM

 • પરી
 • પૂજા
 • પ્રીશા
 • પીહુ
 • પ્રીતિ
 • પ્રાચી
 • પલક
 • પારુલ
 • તન્વી
 • તાન્યા
 • ત્રિશા
 • તનિષા
 • નવ્યા
 • નયના
 • નિત્યા
 • નતાશા
 • પ્રીશા
 • પીહુ
 • પ્રીતિ
 • પ્રાચી
 • પલક
 • પારુલ
 • તન્વી
 • તાન્યા
 • ત્રિશા
 • તનિષા
 • નવ્યા
 • નયના
 • નિત્યા
 • નતાશા
 • પ્રીશા
 • પીહુ
 • પ્રીતિ
 • પ્રાચી
 • પલક
 • પારુલ
 • તન્વી
 • તાન્યા
 • ત્રિશા
 • તનિષા
 • નવ્યા
 • નયના
 • નિત્યા
 • નતાશા
 • પ્રીશા
 • પીહુ
 • પ્રીતિ
 • પ્રાચી
 • પલક
 • પારુલ
 • તન્વી
 • તાન્યા
 • ત્રિશા
 • તનિષા
 • નવ્યા
 • નયના
 • નિત્યા
 • નતાશા
 • પ્રીશા
 • પીહુ
 • પ્રીતિ
 • પ્રાચી
 • પલક
 • પારુલ
 • તન્વી
 • તાન્યા
 • ત્રિશા
 • તનિષા
 • નવ્યા
 • નયના
 • નિત્યા
 • નતાશા
 • પ્રીશા
 • પીહુ
 • પ્રીતિ
 • પ્રાચી
 • પલક
 • પારુલ
 • તન્વી
 • તાન્યા
 • ત્રિશા
 • તનિષા
 • નવ્યા
 • નયના
 • નિત્યા
 • નતાશા
 • પ્રીશા
 • પીહુ
 • પ્રીતિ
 • પ્રાચી
 • પલક
 • પારુલ
 • તન્વી
 • તાન્યા
 • ત્રિશા
 • તનિષા
 • નવ્યા
 • નયના
 • નિત્યા
 • નતાશા

કન્યા રાશિ પરથી છોકરાના નામ:-

Kanya rashi નામ | Kanya rashi nam | Kanya rashi boys name | કન્યા રાશિ પરથી છોકરાના નામ | પ પરથી છોકરાના નામ | boys name from latter P | Kanya rashi નામ બાબો | ઠ પરથી નામ છોકરો | કન્યા રાશી નામ લિસ્ટ | name list | Kanya rashi name list | પ,ઠ,ણ પરથી નામ | ઠ  પરથી નામ બાબો | પ  પરથી નામ boy | baby boy name Kanya Kanya |પ ઠ  અક્ષર Kanya rashi નામ | ઠ પરથી નામ બોય હિન્દુ | પ,ઠ,ણ પરથી નામ 2023 | પ ઠ ણ થી નામ boys | ણ  પરથી નામ બોય| કન્યા રાશી નામ 2023.

 • પાર્થ
 • પ્રણવ
 • પ્રથમ
 • પ્રતિક
 • પ્રણય
 • પ્રદીપ
 • પ્રકાશ
 • પવન
 • પંકજ
 • પ્રતિક
 • પાર્થ
 • પ્રણવ
 • પ્રથમ
 • પ્રતિક
 • પ્રણય
 • પ્રદીપ
 • પ્રકાશ
 • પવન
 • પંકજ
 • પ્રતિક
 • પાર્થ
 • પ્રણવ
 • પ્રથમ
 • પ્રતિક
 • પ્રણય
 • પ્રદીપ
 • પ્રકાશ
 • પવન
 • પંકજ
 • પ્રતિક
 • પાર્થ
 • પ્રણવ
 • પ્રથમ
 • પ્રતિક
 • પ્રણય
 • પ્રદીપ
 • પ્રકાશ
 • પવન
 • પંકજ
 • પ્રતિક
 • પાર્થ
 • પ્રણવ
 • પ્રથમ
 • પ્રતિક
 • પ્રણય
 • પ્રદીપ
 • પ્રકાશ
 • પવન
 • પંકજ
 • પ્રતિક
 • પાર્થ
 • પ્રણવ
 • પ્રથમ
 • પ્રતિક
 • પ્રણય
 • પ્રદીપ
 • પ્રકાશ
 • પવન
 • પંકજ
 • પ્રતિક
 • પાર્થ
 • પ્રણવ
 • પ્રથમ
 • પ્રતિક
 • પ્રણય
 • પ્રદીપ
 • પ્રકાશ
 • પવન
 • પંકજ
 • પ્રતિક
 • પાર્થ
 • પ્રણવ
 • પ્રથમ
 • પ્રતિક
 • પ્રણય
 • પ્રદીપ
 • પ્રકાશ
 • પવન
 • પંકજ
 • પ્રતિક
 • પાર્થ
 • પ્રણવ
 • પ્રથમ
 • પ્રતિક
 • પ્રણય
 • પ્રદીપ
 • પ્રકાશ
 • પવન
 • પંકજ
 • પ્રતિક
 • પાર્થ
 • પ્રણવ
 • પ્રથમ
 • પ્રતિક
 • પ્રણય
 • પ્રદીપ
 • પ્રકાશ
 • પવન
 • પંકજ

FAQ’s Kanya Baby Names (P,T,N)

 

Conclusion

આ લેખ દ્વારા, અમે તમને Kanya Baby Names (P,T,N)। કન્યા રાશિ પરથી બાળકોના નામ (પ,ઠ,ણ) સંબંધિત તમામ મહત્વપૂર્ણ માહિતી પ્રદાન કરી છે. જો તમને હજુ પણ કોઈપણ પ્રકારની સમસ્યાનો સામનો કરવો પડી રહ્યો હોય તો તમે કોમેન્ટ બોક્સ માં કોમેન્ટ કરી, સંપર્ક કરો અમે તમારી સમસ્યાનો ઉકેલ આપીશું.

આવી બીજી યોજના અને શૈક્ષણિક અપડેટ્સ માટે અમારી સાથે જોડાયેલા રહો. અમારી તમામ પોસ્ટ્સની સૂચના મેળવવા માટે અમારા WhatsApp ગ્રુપ સાથે જોડાઓ.

Leave a Comment

WhatsApp ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો